Naslovna » O savetu

O SAVETU

Nacionalni savet za kulturu (Savet) obrazovan je kao stručno-savetodavno telo koje Narodnoj skupštini, ministarstvu nadležnom za kulturu i Vladi treba da obezbeđuje stalnu stručnu podršku u očuvanju, razvoju i širenju kulture.

Članovi Saveta biraju se iz reda uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi na period od pet godina. Savet ima devetnaest članova koje bira Narodna skupština, i to: četiri člana iz reda istaknutih umetnika i stručnjaka u kulturi, na predlog Vlade; četiri člana iz reda zaposlenih u ustanovama kulture, na predlog ustanova kulture čiji su osnivači Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, i to po jedan član iz četiri preovlađujuće kulturne delatnosti (zaštita kulturnih dobara, scensko-muzička delatnost, bibliotekarstvo; kulturno-obrazovna delatnost); četiri člana na predlog reprezentativnih udruženja, pri čemu moraju biti zastupljeni svi profili (književno stvaralaštvo i prevodilaštvo; likovne i primenjene umetnosti i fotografija; muzičko stvaralaštvo; dramsko stvaralaštvo); jednog člana na predlog ostalih udruženja u kulturi; dva člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti; dva člana na predlog Univerziteta umetnosti; dva člana na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Za člana Saveta ne može biti izabrano lice koje je imenovano, izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine i organu jedinice lokalne samouprave.

Savet analizira i daje mišljenje o stanju u kulturi u Republici Srbiji; daje sugestije u kreiranju kulturne politike; daje predloge za razvoj i unapređenje kulturnih delatnosti; učestvuje u izradi predloga strategije razvoja kulture i daje ocenu izvršenja; predlaže kriterijume za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi; utvrđuje status istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi; daje sugestije i predloge za uređenje drugih pitanja u oblasti kulture kao i međuresorne saradnje (nauka, obrazovanje, urbanizam, međunarodna saradnja, itd.); daje mišljenje o ustanovi koja konkuriše za status ustanove od nacionalnog značaja; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o kulturi.

Savet bira predsednika iz reda svojih članova. Rad Saveta je javan. Savet podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o radu, najmanje jednom godišnje.

 Vrh strane