Насловна » О Савету

О САВЕТУ

Национални савет за културу (Савет) образован је као стручно-саветодавно тело које Народној скупштини, министарству надлежном за културу и Влади треба да обезбеђује сталну стручну подршку у очувању, развоју и ширењу културе.

Чланови Савета бирају се из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури на период од пет година. Савет има деветнаест чланова које бира Народна скупштина, и то: четири члана из реда истакнутих уметника и стручњака у култури, на предлог Владе; четири члана из реда запослених у установама културе, на предлог установа културе чији су оснивачи Република, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, и то по један члан из четири преовлађујуће културне делатности (заштита културних добара, сценско-музичка делатност, библиотекарство; културно-образовна делатност); четири члана на предлог репрезентативних удружења, при чему морају бити заступљени сви профили (књижевно стваралаштво и преводилаштво; ликовне и примењене уметности и фотографија; музичко стваралаштво; драмско стваралаштво); једног члана на предлог осталих удружења у култури; два члана на предлог Српске академије наука и уметности; два члана на предлог Универзитета уметности; два члана на предлог националних савета националних мањина.

За члана Савета не може бити изабрано лице које је именовано, изабрано или постављено на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине и органу јединице локалне самоуправе.

Савет анализира и даје мишљење о стању у култури у Републици Србији; даје сугестије у креирању културне политике; даје предлоге за развој и унапређење културних делатности; учествује у изради предлога стратегије развоја културе и даје оцену извршења; предлаже критеријуме за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури; утврђује статус истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури; даје сугестије и предлоге за уређење других питања у области културе као и међуресорне сарадње (наука, образовање, урбанизам, међународна сарадња, итд.); даје мишљење о установи која конкурише за статус установе од националног значаја; обавља и друге послове у складу са Законом о култури.

Савет бира председника из реда својих чланова. Рад Савета је јаван. Савет подноси Народној скупштини извештај о раду, најмање једном годишње.

 Врх стране